IMG_1107.JPG

Phyl Ingram, Roy Jaskow (marker) and Betty Locke